Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Duurzaam Nederland
E-mail: info@duurzaamnederland.net
Website: http://www.duurzaamnederland.net
Definities
1. Duurzaam Nederland: Duurzaam Nederland, gevestigd te Nunspeet onder KvK nr. 73737070
2. Klant: Degene met wie Duurzaam Nederland een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Duurzaam Nederland en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Duurzaam Nederland
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Duurzaam Nederland zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet aan nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Duurzaam Nederland zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Duurzaam Nederland slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die Duurzaam Nederland hanteert zijn in euro’s, zijn per 1 januari 2023 exclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Duurzaam Nederland hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Duurzaam Nederland te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Duurzaam Nederland een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vast prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Duurzaam Nederland is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Duurzaam Nederland de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10 % hoger uit gaan vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Duurzaam Nederland heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Duurzaam Nederland prijsaanpassingen meedelen aan de klant
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Duurzaam Nederland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Duurzaam Nederland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Duurzaam Nederland de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Duurzaam Nederland behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Duurzaam Nederland gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim in, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer een klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Duurzaam Nederland.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Duurzaam Nederland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Duurzaam Nederland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Duurzaam Nederland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Duurzaam Nederland te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Duurzaam Nederland gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Duurzaam Nederland roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Duurzaam Nederland, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten kom voor rekening van de klant
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– Het product niet is gebruikt
– De verzegeling nog intact is en het product nog niet op andere wijze gedemonteerd is geweest
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
– Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
– Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
– Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@duurzaamnederland.net.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Duurzaam Nederland, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Duurzaam Nederland heeft geretourneerd, dan zal Duurzaam Nederland eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Duurzaam Nederland voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1. Duurzaam Nederland kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Duurzaam Nederland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Duurzaam Nederland.
3. Duurzaam Nederland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Duurzaam Nederland te verrekenen met een vordering op Duurzaam Nederland.
Eigendomsvoorbehoud
1. Duurzaam Nederland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Duurzaam Nederland op grond van wat voor met Duurzaam Nederland gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten van de nakoming.
2. Tot die tijd kan Duurzaam Nederland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Duurzaam Nederland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Duurzaam Nederland het recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Duurzaam Nederland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op rijd worden voldaan, heeft Duurzaam Nederland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overgekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Duurzaam Nederland kan tegenwerpen.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product is ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Duurzaam Nederland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Duurzaam Nederland, bij gebreke waarvan Duurzaam Nederland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– Zaken van Duurzaam Nederland die bij de klant aanwezig zijn
– Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Duurzaam Nederland de polis van deze verzekeringen ter inzage
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade dia anders door deze verzekering zou worden gedekt.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Montage/Installatie
Hoewel Duurzaam Nederland zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Duurzaam Nederland enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik voor de klant.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Duurzaam Nederland voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Duurzaam Nederland heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel afgesproken voorschot door de klant
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Duurzaam Nederland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Duurzaam Nederland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Duurzaam Nederland
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover ui de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Duurzaam Nederland de betreffende bescheiden
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Duurzaam Nederland redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Duurzaam Nederland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Duurzaam Nederland geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dienst een door Duurzaam Nederland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen
2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Duurzaam Nederland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Duurzaam Nederland uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Duurzaam Nederland in staat is hierop adequaat te reageren
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Duurzaam Nederland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk aan Duurzaam Nederland bekend te maken.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Duurzaam Nederland ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Duurzaam Nederland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Duurzaam Nederland verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Duurzaam Nederland
1. Duurzaam Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Duurzaam Nederland aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Duurzaam Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Duurzaam Nederland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Duurzaam Nederland vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Duurzaam Nederland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Duurzaam Nederland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Duurzaam Nederland in verzuim is.
3. Duurzaam Nederland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Duurzaam Nederland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Duurzaam Nederland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Duurzaam Nederland kan worden toegerekend in een van de wil van Duurzaam
Nederland onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Duurzaam Nederland kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwacht stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en wekonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Duurzaam Nederland 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Duurzaam Nederland er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Duurzaam Nederland is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorafgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Duurzaam Nederland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Duurzaam Nederland zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van Duurzaam Nederland.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, wedde lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Duurzaam Nederland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Duurzaam Nederland is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Blog at WordPress.com.